Një përshëndetje dhe komunikim i drejtëpërdrejtë me Kryetaret e Zyrave Përmbarimore,me theks kryesor:
- zbatimin me korrektese të masave dhe rekomandimeve që janë marrë dhe po merren ne vazhdimesi nga Qeveria dhe institucionet shëndetësore, për mbrojtjen nga virusi corona COVID-19.
- Organizimin e veprimtarisë së Shërbimit Përmbarimor Shtetëror, konforem Aktit Normativ Nr. 13, Datë 02.04.2020, urdhërave dhe udhëzimeve të Ministrit të Drejtesisë.
- Disponibilitetin e çdo përmbaruesi gjyqësor, për të komunikuar me qytetaret dhe sqaruar rast pas rasti, por duke kërkuar edhe prej tyre zbatimin e rregullave të komunikimit në distancë ose o-line.
- asnjë palë e interesuar që drejtohet nëpër ZP sipas rregullave, nuk duhet të mbetet e pa sqaruar mbi ecurin e çështjes përkatëse dhe hapat që do të ndiqen deri në përfundim të saj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *