Rreth DPP

Mirësevini në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit. Ideja dhe qëllimi ynë është që nëpërmjet kësaj faqe të ofrojmë një informacion të plotë mbi Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror, funksionimin dhe aktivitetin e këtij institucioni.

Aktivitete

Më poshtë mund të informoheni mbi lajmet dhe aktivitetet kryesore të Drejtorisë së Përgjithshme të Përmbarimit.

Njoftim fituesi për pozicionet vakante për përmbarues gjyqësor

Në zbatim të dispozitave të ligjit nr. 8730, datë 18.01.2001 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Shërbimit të Përmbarimit Gjyqësor”, i […]

Përcaktimin e masave të veçanta së epidemisë të shkaktuar nga përhapja e COVID-19

Akti normativ Nr. 13, datë 2.4.2020 ka për objekt përcaktimin e masave të veçanta për kryerjen e veprimtarisë së shërbimit […]

Takim online i SHPGJSH mbi zbatimin e masave për mbrojtjen nga virusi covid 19

Një përshëndetje dhe komunikim i drejtëpërdrejtë me Kryetaret e Zyrave Përmbarimore,me theks kryesor: - zbatimin me korrektese të masave dhe […]