Kategoritë e informacionitBaza ligjoreDokumenti/PërmbajtjaAfati kohor për publikimPublikimiStruktura përgjegjëse
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publikNeni 7/1/a/da)Rregullore e Brendshme e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor
b)Struktura organizative
c)Organigrama sipas funksioneve
d) Struktura e pagave
E përditësueshmeNë faqen zyrtare www.dpp.gov.al në “Programi i Transparencës”Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Akte ndërkombëtare
ligje, akte nën ligjore, dokument politikash, dokument tjetër
Neni 7/1/ba) Kodi i Procedurës Civile
b) Kodi i Etikës Nr. 3851 dt.08.05.2009 “Për përmbaruesit gjyqësor shtetëror dhe privat”
c) Ligji Nr.8730 dt.18.01.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor”
d) Rregullore Nr.594 dt.01.02.2005 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Përmbarimit”
e) Ligji Nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit"
f) Raporte Vjetore dhe Staistika
Pas botimit në fletoren zyrtare, pas miratimit të urdhërit nga
Ministria e Drejtësisë
Në faqen Zyrtare www.dpp.gov.al në “Programi i Transparencës”Drejtori i Përgjithshëm
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim,
adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat
e ankimit të vendimit përkatës
Neni 7/1/c/ga) Format kërkese
b) Format përgjigje
c) Format për refuzim të formës së kërkuarit info
d) Mbi zgjatjen e afatit të kthimit të përgjigjes, Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk”, Tel: 04 22 32 890
Menjëherë në rast ndryshimeshNë faqen Zyrtare www.dpp.gov.al në “Programi i Transparencës”Drejtori i Inspektimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik,
orarin e punës,
emrin dhe kontaktet
e koordinatorit për të drejtën e informimit
Neni7/1/ça) Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk”, Tiranë.
Orari I Punës: Çdo ditë nga e Hëna në të Enjte 08:00-16:30 , ditën e Premte 08:00-14:00.
b) 22 Zyrat Përmbarimore, Orari i Punës: Çdo ditë nga e Hëna në të Premte 08:00-16:00,adresat në linkun www.dpp.gov.al
c) Adresa e koordinatorit
info@dpp.gov.al
Pas miratimit të urdhërit të caktimit të koordinatoritNë faqen Zyrtare www.dpp.gov.al,në Programi e Transparencës dhe KoordinatoriKoordinatori dhe 22 Kryetarët e Zyrave
Përshkrim
i procedurave të zgjedhjes,
kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve
Neni 7/1/da) Ligji Nr.8730 dt.18.01.2001 “Për organizimin dhe funksionimi e Shërbimit Përmbarimor Gjyqësor”, i ndryshuar
b) Rregullore e Brendshme
c) Regullore Nr.594 dt.01.02.2005 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Përmbarimit
Pas miratimit të procedurës së miratuar në ligjNë faqen zyrtare www.dpp.gov.al në “Baza Ligjore”Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Mekanizmat monitorues;
raporte auditi;
dokumentet me tregues performance
Neni7/1/dh
Raporte monitorimi dhe auditimi nga Drejtoria e Auditit në Ministirinë e Drejtësisë, Kontrolli i Lartë i Shtetit
Menjëherë pas depozitimit në Institucionin e DPP-së.
Menjëherë pas depozitimit të kërkesës për Auditim pranë DPP-së.
Në faqen zyrtare www.dpp.gov.al në “Trasparenca e Institucionit”.Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
BuxhetiNeni 7/1/ea) Situacioni i Shpenzimeve buxhetore
b) Pasqyrat financiare dhe raporti I monitorimit
c) Grafiku i shlyerjes se detyrimeve te prapambetura per DPP
a)Pas miratimit të ligjit të buxhetit.
b) Çdo muaj, tre mujor, në fundvit
Në faqen zyrtare www.dpp.gov.al në “Trasparenca e Institucionit”(Buxheti/Raporte Monitorimi).Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Informacion për procedurat e prokurimitNeni 7/1/ëa) Rregjistri i parashikimeve e prokurimeve
b) Rregjistri I realizimeve prokurimeve
a) Deri në15 Janar dërgohet në APP
b) Në fund të cdo katërmujori i dërgohet MD
Në faqen zyrtare www.dpp.gov.al në “Trasparenca e Institucionit”.

Njesia e prokurimit publik


Shërbimet e autoritetit për publikunNeni 7/1/fa) Ekzekutimi i vendimeve të gjykatave b)Lëshimi i vërtetimeve përmbarimore
c) Trajtimet e ankesave,
d) Veprimtari të pasqyruara nëpërmjet faqes zyrtare të DPP
a) E përhershme
b) E përhershme
c) E përhershme
d) Përditësohet periodikisht
Në faqen zyrtare www.dpp.gov.al “Njoftime” dhe “Trasparenca e Institucionit”.

Me kufizime të masave të sigurisë të përdorura nga kontrolluesit
a)22 Zyrat Përmbarimore,

b)22 Zyrat Përmbarimore,

c)Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

d)Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etjNeni 7/1/gja) P/akt ligjor dhe nënligjor
b) P/rregullore e brendshme
c) P/struktura
Pas miratimit të Ministrit të Drejtesisë.Në faqen zyrtare www.dpp.gov.al, sipas Seksioneve.Drejtori i Përgjithshëm
Mbatja e dokumentacionit nga DPP-jaNeni 7/1/ha) Tabelë (lista e dokumenteve me rëndësi historike
b) Tabelë (lista e dokumenteve për asgjësim)
Pas miratimit të urdhrit të Komisionit të Ekspertizës.Në faqen zyrtare www.dpp.gov.al në, sipas Seksioneve.DSHF/specialisti i Arkiv - Protokollit
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8
të këtij ligjit nr.119/2014
Neni 7/1/iTabelë (Rregjistri i posacëm për kërkesat për informim)Pas miratimit të të rregjistrit përkatësNë faqen zyrtare www.dpp.gov.al “ Njoftime" dhe "Trasparenca e Institucionit”.

Me kufizime të identitetit të ankuesit
Koordinatori
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpeshNeni 7/1/ka) Vërtetimet Permbarimore
b) Vende vakante të punës
c) Përgjigje të ankesave të paraqitura
a) Pas lëshimit të vërtitmit nga Kryetarit të Zyrës Vendore
b) Pas krijimit të çdo vendi vakant
c) Pas miratimit të Drejtorit të Përgjithshëm
a)E përhershme
b) Në faqen zyrtare www.dpp.gov.al “ vende të lira pune”
a)Kryetari i Zyrës
b) Drejtori i Përgjithshëm
c) Drejtori i Përgjithshëm
Informacione të tjera të dobishmeNeni 7/1/la) Aktivitet të ndryshme, trajnime për rritjen e aftësive profesionale të përmabruesit,
b) Takimet të titullarit me instritucionet bashkëpunuese
Pas miratimit nga Avokati i PopullitNë faqen zyrtare www.dpp.gov.al "Programi i Transparencës"Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit