Akti normativ Nr. 13, datë 2.4.2020 ka për objekt përcaktimin e masave të veçanta për kryerjen e veprimtarisë së
shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror dhe privat, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga përhapja e COVID-19.

Ky akt normativ ka për qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të shtetasve që mund të cenohen
për shkak të veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror dhe privat, ndërmjetësimit
apo administrimit në procedurat e falimentimit, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së
shkaktuar nga përhapja e COVID-19.

 

Akt normativ  Nr. 13, datë 2.4.2020

Urdhër nr. 38, datë 12.05.2020 "Për miratimin e rregullores tip "Për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së nstitucioneve të administratës shtetërore të gjëndjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID- 19".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *