Drejtori i përgjithshëm z.Piro Lutaj, vazhdoi takimet dhe njohjen nga afër me problematikën e punës në zyrat përmbarimore Tropojë, Kukës, Dibër dhe Burrel. Në të gjitha takimet e organizuara është vënë theksi tek rritja e përformancës së përmbaruesëve, rritja e tregueseve për çështjet e ekzekutuara, kujdesi i vazhdueshëm në komunikimin me kreditorët apo debitoret që paraqiten në zyrat përmbarimore dhe çështje të tjera, që kanë të bëjnë me veprimtarinë e Shërbimit Përmbarimor Shtetëror.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *