Kushtetuta e Republikes se Shqiperise

Kodi  i Procedures Civile

Kodi  Civil

Kodi i Procedurave Administrative

Kodi  Penal

Kodi  i Procedures  Penale

Ligji per Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarreveshjeve Administrative

Ligji nr. 8730, date 18.01.2001 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Sherbimit Permbarimor Gjyqesor Shteteror”

Rregullore e Brendshme “Per Organizimin dhe Funksionimin e Sherbimit Permbarimor Gjyqesor Shteteror”

Ligji per Organizimin dhe Funksionimin e Ministrise se Drejtesise

Ligji per ekzekutimin e vendimeve penale

Ligji per Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimit

Ligji per Parandalimin dhe Goditjen e Krimit te Organizuar, Trafikimit dhe korrupsionit nepermjet masave parandaluese nepermjet pasurise

VKM Nr. 563, date 14.07.2010 “Per Percaktimin e rregullave dhe te Priocedurave te Hollesishme te Bashkepunimit te Sherbimit Permbarimor me Agjencine e Administrimit te Pasurive te Sekuestrura dhe te Konfiskura”

Strategjia Ndersektoriale e Drejtesise dhe Plani i Veprimit

Për një shtesë dhe ndryshim në udhëzimin e përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave Nr.33, Datë 29.12.2014

Udhëzimi i përbashkët Nr.33, datë 29.12.2014 për përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të Administratës Gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë dhe Noterisë.

Udhëzimi i përbashkët nr. 1276/5, datë 27.07.2017, të Ministrit të Drejtësisë « Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror »

Udhëzimi i përbashkët nr. 1276/6, datë 27.07.2017 të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave «Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror».