Ju ftojmë të shprehni besimin tuaj ndaj nesh, duke na kontaktuar për informacione të mëtejshme në:

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

Adresa:  Sheshi  “Mustafa Qemal Ataturk “,  Tiranë.

Tel:            04 22 32 890

e-mail:     info.dpp@dpp.gov.al

Për Zyrat Përmbarimore, adresat dhe numrat e kontaktit janë të paraqitura në faqet respektive të zyrave.