Z.Saimir Xhuglini mori detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Përmbarimit në muajin Qershor   2017.